โครงการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานภาษาบาลีชาวไทย ปี 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญฝึกทำแบบทดสอบซ้อมมือ
เนื้อหาข่าว :
โครงการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานภาษาบาลีชาวไทย ปี 2558
เปิดให้ทดลองซ้อมมือทำข้อสอบก่อน 1 ชุดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ผู้สมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ภาษาบาลีระดับพื้นฐาน มีความเข้าใจลักษณะข้อสอบและเห็นตัวอย่างแนวข้อสอบ   อันจะเป็นการอุ่นเครื่องและสามารถไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตัวเองมากยิ่งขึ้น เมื่อพร้อมแล้ว จึงเข้าระบบทำชุดข้อสอบจริง

ลักษณะข้อสอบซ้อมมือ 
1. ใกล้เคียงหรือเหมือนข้อสอบจริง
2.  ไม่เรียงลำดับเนื้อหา คละเนื้อหาปะปนกันไป 
3.  เมื่อทำแบบทดสอบครบทุกข้อแล้ว ทราบผลคะแนนทันที
4.  สามารถฝึกซ้อมทำข้อสอบชุดเดิมได้ใหม่ ซ้อมรอบที่ 2-3-4-5 ไปได้เรื่อย ๆ
5.  แต่ละครั้ง มีการจำกัดเวลาทำข้อสอบ


ข้อสอบจริง จะเปิดให้เข้าทดสอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ลักษณะข้อสอบจริง
1.  เป็นข้อสอบจริงที่ใช้วัดความรู้ความสามารถทางภาษาบาลีของผู้สอบ
2.  ไม่เรียงลำดับเนื้อหา คละเนื้อหาปะปนกันไป 
3.  เมื่อทำแบบทดสอบครบทุกข้อแล้ว ทราบผลคะแนนทันที
4.  แต่ละครั้งที่สอบ จะมีการจำกัดเวลาในทำข้อสอบ
5.  ไม่สามารถทำข้อสอบจริงซ้ำได้อีก ในระยะเวลา 3 เดือน 
 
วันที่โพส : 15/12/2557
จำนวนคนเข้าดู : 1095