โครงการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานภาษาบาลีชาวไทย ปี 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาบาลีวิชชาลัย จะจัดทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาบาลีของชาวไทย ปี 2558
เนื้อหาข่าว :
โครงการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาบาลีของชาวไทย ปี 2558   มหาบาลีวิชชาลัย

วัตถุประสงค์
           1. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยสนใจภาษาบาลี โดยทดสอบวัดความรู้พื้นฐานของตัวเอง
           2. เพื่อให้ผู้สนใจเรียนบาลี ได้รู้พื้นฐานตัวเองว่า ควรเลือกเรียนบาลีในหลักสูตรใดและร ะดับใด
           3. เพื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนบาลีและกิจกรรมของมหาบาลีวิชชาลัย

คุณสมบัติผู้เข้าทดสอบ
           1. พระภิกษุสามเณร ไม่จำกัดวุฒิ อายุ พรรษา
           2. พระภิกษุณี สามเณรี แม่ชี  ไม่จำกัดวุฒิ อายุ พรรษา
           3. ประชาชนชาวพุทธทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิ อายุ

ลักษณะข้อสอบ
           1. แบบทดสอบออนไลน์ แบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ (100 คะแนน)
           2. เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง

เนื้อหาที่ออกทดสอบ อิงตามหนังสือ
           1. ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย /การทำตัวรูปนาม/อาขยาต/การทำตัวรูปอาขยาต/วากยสัมพันธ์/หลักการแปลบาลีพื้น ฐาน/  โครงสร้างลักษณะภาษาบาลี 1-3/ธรรมบทอรรถกถา ภาค 1-8
           2. วรรณคดีบาลี/บทสวดมนต์ทั่วไป/บาลีไทยทั่วไป/พุทธสุภาษิต/สัมพันธ์มคธ
           3. ฉันทลักษณ์บาลีเบื้องต้น

จำนวนข้อและเนื้อหาที่ออกทดสอบ
ที่ เนื้อหา จำนวน/ข้อ
1 วรรณคดีบาลีทั่วไป 5
2 บาลีไทยทั่วไป/บทสวดมนต์/พุทธสุภาษิต 5
3 สัญญาวิธาน 10
4 สนธิวิธาน 10
5 นาม/ทำตัว 10
6 อัพยยศัพท์ 5
7 อาขยาต/ทำตัว 10
8 กิตก์ 10
9 สมาส 10
10 ตัทธิต 10
11 แปลและวิเคราะห์ประโยคบาลี 5
12 วากยสัมพันธ์ (สัมพันธ์ไทย/สัมพันธ์มคธ) 5
13 ฉันทลักษณ์บาลีเบื้องต้น 5
รวม 100
 
หมายเหตุ
         1. เปิดให้เข้าทำแบบทดสอบ ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
         2.ทดสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาบาลี  มหาบาลีวิชชาลัย ที่นี่ (ขณะนี้สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์เพื่อเข้าทดสอบไว้ก่อนได้)
วันที่โพส : 25/11/2557
จำนวนคนเข้าดู : 814